繁體中文 简体中文 Porpugues English 日本語

Guanyin

Li Jing

Deus Fude

Na Tcha

  • Bao Gong
    Bao Zheng (Bao Gong), ou Xir...
  • Liang Gong Xian Fo
  • Kang Gong Ju Shuai
    No templo de Kanggong adora-...